Dmca

Conform Digital Millennium Copyright Act – “DMCA”

StauPe.Net nu tolerează nici o forma de încălcare a drepturilor de autor pe acest site şi operează sub o politică strictă de distribuție a materialelor cu drept de autor, răspunde prompt la înştiinţările oficiale privind presupusa încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act. În plus, StauPe.Net îşi rezervă dreptul de a închide fără preaviz, fără notificare prealabilă, fără intervenția instanței, fără a fi necesare alte formalități și fără acordarea de daune, materialelor suspectate de încălcarea drepturilor de autor.

Notificarea de încălcare a drepturilor de autor se face în baza următoarelor prevederi:

Dacă sunteţi proprietarul dreptului de autor sau sunteți reprezentant al proprietarul dreptului de autor şi credeţi că unul din conținuturile publicate încalcă dreptul de autor, puteţi înainta o înștiințare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) care sa cuprindă în scris următoarele informaţii:

a) Informații relevante pentru identificarea materialului care a încălcat legea dreptului de autor.

b) Să se ofere informații suficiente, clare și precise pentru a permite StauPe.Net localizarea și identificarea materialului care se pretinde a încalcă dreptul de autor sau care face obiectul încălcării dreptului de autor şi urmează ca accesul către materialul respectiv să fie blocat.

c) O declaraţie ca acționați în bună credinţă iar utilizarea materialului în cauza se face fără consimțămîntul titularilor de drepturi sau a reprezentanților acestora, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe.

d) O declaraţie că informaţiile din notificarea către StauPe.Net sunt corecte şi că sunteţi proprietarul drepturilor de autor sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele proprietarului dreptului de autor pe un drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

e) Semnătura electronica sau fizica a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv presupus a fi încălcat.

f) Adresa dumneavoastră, număr de telefon şi adresă de e-mail. Luaţi la cunoștința că dacă nu reușiți să respectaţi toate cerinţele din această secţiune, notificarea DMCA nu poate fi validată.

Vă rugăm să reţineţi că, în cadrul DMCA, orice persoana care cu bună ştiinţă prezintă în mod inexact că materialul din cadrul StauPe.Net încalcă drepturile de autor sau drepturi conexe, își atrage răspunderea penala și civila.

Desemnarea Agentul drepturilor de autor

Notificările privind încălcarea dreptului de autor, se va face doar prin posta electronica la adresa de contact.

English

Digital Millennium Copyright Act – “DMCA”

StauPe.Net not tolerate any form of copyright infringement on this site and operates under a strict policy of distribution of copyrighted materials, respond promptly to official notices of alleged infringement of copyright under the Digital Millennium Copyright Act. In addition, StauPe.Net reserves the right to terminate without notice without notice without court intervention, without any further formalities and without awarding damages, material suspected of copyright infringement.

Notification of copyright infringement is based on the following provisions:

If you are the copyright owner or are representative of the copyright owner and believe that one of the content published infringing, you may file a notice under the Digital Millennium Copyright Act ( “DMCA”) to include the following written information:

a) relevant information to identify material that infringed copyright.

b) To provide information sufficient, clear and precise to enable StauPe.Net location and identification of the material that is claimed to infringe copyright or copyright has been infringed and that access to that material will be blocked.

c) A statement that act in good faith and use the material in question is made without the consent of the rights holders or their representatives, works or related rights-bearing products.

d) A statement that the information in the notification is accurate and-StauPe.Net that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the copyright owner an exclusive right that is allegedly infringed.

e) electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

f) your address, telephone number and e-mail. You acknowledge that if you fail to comply with all requirements of this section, the DMCA notice may not be validated.

Please note that under the DMCA , any person who knowingly misrepresents that material from the StauPe.Net violate copyright or related rights , draws its criminal and civil liability .

Copyright Agent Designation

Copyright infringement notifications will be made only by e-mail at the address provided.

error: Content is protected !!